کمبود ویتامینDمنجربه چاقی میشود

بازگشت به نوشته‌ها

کمبود ویتامینDمنجربه چاقی میشود

رصورتی که مقدار ویتامینDکم باشد، سطح هورمون پاراتیروئیدوکلسترول افزایش می‌یابدودر نتیجه چربی‌هادر بدن ذخیره می‌شوند
مشاوره تغذيه ورژيم درماني سه‌شنبه‌ها در کلینیک جردن

اشتراک گذاری این پست

بازگشت به نوشته‌ها